การควบคุมมอเตอร์โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino nano)

5 Просмотры
Размещено
การควบคุมมอเตอร์โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino nano)
โดย อ.สุวิทย์ อัฐกุลชัย อาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยอี.เทค
e-Mail: suwit.at@e-tech.ac.th
- - - - - - - - - -
1. เขียนโปรแกรมควบคุมที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
2. เชื่อมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับบอร์ดไดร์ฟมอเตอร์
3. ต่อสัญญาณจากบอร์ดไดร์ฟมอเตอร์เข้ากับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า
4. ทำการทดสอบ
- - - - - - - - - -
Production Team
Teacher : อ.สุวิทย์ อัฐกุลชัย
Adviser : ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู, อ.อนวัช เสมบัว
Producer : อ.สุดเขต หนูรอด
Edit : อ.วรพงษ์ ผลจันทร์ไพบูลย์
Camera : อ.วรพงษ์ ผลจันทร์ไพบูลย์/อ.เฉลิมพล บุตตะ
Категория
Ардуино
Комментариев нет.