සිංහලේන සින්දු කියන Arduino

6 Просмотры
Размещено
Arduino code ඒක මෙම වෙබි අඩවි යේ තිබෙ=https://sites.google.com/view/sa-tech-show/%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83-%E0%B7%84-%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B6%AD?read_current=1


මෙම උපාංග නිවසටම ගෙන්වා ගන්න N c electronic අමතන්න=HOTLINE 0777 52 5757

ROAD = #174 High Level Road , Wattegedara , maharagama

showroom= pone number 0763578588
Категория
Ардуино
Комментариев нет.