පික්සෙල් LED 10 පමණක් භාවිතා කර බුදුරැස්මාලාවක් සාදමු | Making a Chakra With Only 10 Pixel LEDs

4 Просмотры
Размещено
DIY Super Simple Chakra / Budurasmala (බුදුරැස්මාලා) with only 10 Pixel LEDs | Arduino Nano

Using only 10 Pixel LEDs, here I present you a novel way of creating a Pixel LED Chakra with LED wall projection. The total cost for the project is very minimum. And you have the option of changing the total number of LEDs. Try it out. Cheers!.

ඔන්න පික්සෙල් LED 10 ක් පමණක් භාවිතා කරලා කවුරුත් නොකරපු විදිහක බුදුරැස්මාලාවක් අරන් ආවා. ඒ වගේම මේ සදහා යන වියදම ඉතාම අඩුයි. වැඩි ව්ස්තර ඕන නෑ. වීඩියෝ එක බලලම හොද නරක කමෙන්ට් කරන්න. (අවශ්‍ය නම් LED ප්‍රමාණය ඔබට අවශ්‍ය ලෙස වෙනස් කර ගත හැක)

For more designs, check out this video series on Vesak Decorations | වෙසක් සැරසිලි
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4dsTE_604gsujHf6sa26HzYwu9QtFN0H

"Budurasmala_Ring_V1" Arduino code
https://drive.google.com/file/d/1NpE45tkKb4fFf8rbstPXYeFbjBzAlVjE/view?usp=sharing

Arduino Software 1.8.12 and “FAST LED” Arduino library (FastLED-3.3.3)
https://youtu.be/-oPCpF1Unk4


Parts List
Nano-3.0v-ATmega328-5V-16M-CH340 (Arduino Nano)
https://www.duino.lk/Mother-Board/Nano-3.0r-ATmega328-5V-16M-CH340-with-USB-Cable

50PCS 15W WS2811 Waterproof Full Color RGB LED 5V
https://www.duino.lk/Related-Accessories/Pixels-LED-WS2811-Diffused-RGB-Addressable
https://www.banggood.com/50PCS-15W-WS2811-Waterproof-Full-Color-RGB-LED-Digital-Pixel-Module-Light-DC5VDC12V-p-1222034.html?rmmds=search&ID=49553&cur_warehouse=CNSuper Simple Chakra / Budurasmala (බුදුරැස්මාලා) with only 10 Pixel LEDs,arduino nano, arduino uno,pixel led vesak,pixel led decoration,pixel led decoration ideas,pixel led decoration light,decorating with pixel led,pixel led building design,vesak festival,wesak decoration,vesak LED,pixel led wesak,Pixel LED effects,buddhist flag pixel led,vesak day,vesak lantern arduino,easy Pixel LED,LED buddhist flag,vesak 2021,buddhist flag,wall projection LED,wall projection effects,led ring light,led ring light setup,led ring light diy,diy led ring box
Категория
Ардуино
Комментариев нет.