තරාදිය Arduino board එක | IOT Arduino Scale Board | Sinhala | Arduino

11 Просмотры
Размещено
විඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුති. Share පාරක් දල සප් එකක් දෙන්න මෙවගේ අලුත් දේවල් බලන්න subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතුවෙල ඉන්න.

Buy it here - https://www.kapraautomation.com

Tel - 0773539440


http://facebook.com/pasindumax
Facebook Group : https://web.facebook.com/groups/20384...
Instagram : http://instagram.com/pasindu_kaushalya
Twitter : https://twitter.com/pasindu3211
Категория
Ардуино
Комментариев нет.